OUTLET, je houdt het niet voor mogelijk

Algemene voorwaarden

De Website www.zero9o9.be is een fashion webshop voor vrouwen en biedt een assortiment van kledij, schoenen en bijhorende accessoires aan.

 

Download hier de Algemene voorwaarden. Bij iedere bevestiging van een bestelling zal telkens een link worden meegestuurd waar deze Algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd en gedownload worden.

 

De website www.zero9o9.be, hierna ZERO9O9 genoemd, is onderdeel van Bouwens BVBA.

Contact info :

Bouwens BVBA.
Jan Bekenshoek 14 
B-9120 Melsele
Tel. +32 (0)473 88 17 86
E-mail: [email protected]
KvK Dendermonde 
BTW nr : BE0896 127 471 


1. Toepassing 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen gesloten bij de webshop ZERO909. 
1.2 ZERO909 heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
1.3 ZERO909 besteedt veel zorg aan de website, doch is niet gebonden in het geval van vergissingen zoals bijvoorbeeld prijs- en typfouten, op de website. 

2. Overeenkomsten 
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De juistheid van de door koper bij zijn bestelling ingevoerde gegevens is voor rekening en risico van de koper. 
2.2 De overeenkomst kan door de koper binnen 7 werkdagen na ontvangst door de koper van het artikel worden ontbonden: zie artikel 8. 
2.3 ZERO909 behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren, zonder dat opgave van reden verlangd kan worden. 
2.4 ZERO909 behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet te leveren. ZERO909 zal de koper zo spoedig mogelijk informeren. 

3. Prijzen 
3.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
3.2 De op de website weergegeven prijzen kunnen afwijken van de prijzen voor deze artikelen in de ZERO909 – filialen of tijdelijke verkooppunten. 
3.3 ZERO909 behoudt zich het recht voor om prijzen in het geval van vergissingen zoals prijs- en typfouten, te corrigeren. ZERO909 is niet aansprakelijk voor zodanige onverhoopte vergissingen. 

4. Verzendkosten 
4.1 De verzendkosten van artikelen binnen Belgie bedragen € 5,00. Indien het orderbedrag hoger is dan € 75,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht. 
4.2 De verzendkosten van artikelen naar andere Europese landen bedragen € 8,00. Indien het orderbedrag hoger is dan € 75,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

5. Betalingen 
5.1 Betaling van de bestelde artikelen inclusief verzendkosten geschiedt altijd geheel vooraf. 
5.2 ZERO909 biedt de volgende mogelijkheden om te betalen: creditcard (Mastercard, Visa of Maestro), Bankcontact / Mister Cash, …
5.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten inclusief verzendkosten. 
5.4 In geval van vooruitbetaling per overschrijving, wordt er éénmalig een mail met betaalinformatie verstuurd aan de klant. Mocht er binnen 5 werkdagen nog geen betaling hebben plaatsgevonden, dan wordt de bestelling geannuleerd. 

6. Levering 
6.1 Levering zal na de bevestigingsmail zo spoedig mogelijk plaatsvinden, zo mogelijk binnen 1 a 2 dagen na ontvangst van de betaling. Levering zal echter uiterlijk binnen 30 dagen plaatsvinden. Indien de 30 dagen termijn niet gehaald wordt, zal ZERO909 de koper hier tijdig en uiterlijk binnen 30 dagen na de orderbevestiging over berichten. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Betalingen zullen per omgaande worden teruggestort. 
6.2 Indien een artikel, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar is, zal ZERO909 de koper daarvan op de hoogte stellen en eventuele betalingen per omgaande terugstorten. 
6.3 De bestelde artikelen zullen door BPost worden bezorgd op het door de koper aangegeven leveringsadres c.q. afhaalpunt. Een afwijkend leveringsadres dient opgegeven te worden tijdens de bestelprocedure. 
6.4 Om tot aflevering van een bestelling over te gaan of om de juistheid van een bestelling te controleren, behoudt ZERO909 zich het recht voor om de koper te benaderen via E-mail, telefoon of per post. Hierdoor kan vertraging ontstaan in de aflevering, welke niet aan ZERO909 mag worden tegengeworpen. 
6.5 De bestelde artikelen worden naar keuze van de koper verzonden via BPost. De voortgang van de verzending van de pakketten kan gevolgd kan worden via Track & Trace van BPost 
6.6 ZERO909 doet haar uiterste best om de aangeboden artikelen zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw af te beelden en te beschrijven, doch afwijkingen in kleur, type, tekst en/of prijs zijn voorbehouden. 

7. Retourneren 
Artikelen die via de webshop van ZERO909 zijn besteld, kunnen zonder opgaaf van reden worden geretourneerd, met inachtneming van het onderstaande :
7.1 Vanaf het moment dat de bestelling bezorgd is, heeft de koper de artikelen 14 kalenderdagen dagen op zicht. Binnen deze termijn mag de koper de artikelen slechts in die mate bekijken, uitpakken en/of passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of men het artikel wenst te behouden, tenzij anders vermeld.
7.2 Indien de koper het artikel wenst te retourneren kan hij/zij contact opnemen met ZERO909 om de nodige afspraken te maken rond het retourneren. ZERO909 zal de koper in zulks geval een retourbon bezorgen. 
7.3 Een artikel dat geretourneerd wordt moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
- het artikel inclusief retourbon moet uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling teruggestuurd worden aan ZERO909, 
- het artikel moet ongedragen en onbeschadigd zijn, 
- het artikel moet voorzien zijn van de aangehechte prijskaart en label(s), en 
- de retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. 
Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet door ZERO909 geaccepteerd. 
7.4 Het door ZERO909 ontvangen aankoopbedrag van het retour gezonden artikel zal binnen 14 dagen worden teruggestort op de bankrekening van de koper of via de Credit Card organisatie waarmee de koper de aankoop heeft betaald..
7.5 Retourzendingen die niet voldoende gefrankeerd zijn, worden niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd. 
7.6 Retourkosten voor producten in afslag vallen ten laste van de klant

8. Herroepingsrecht 
8.1 De koper heeft het recht om de bestelling in zijn geheel, zonder opgave van redenen, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling te herroepen. De koper dient tijdens deze 14 dagen zorgvuldig met de artikelen om te gaan. 
8.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de koper, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, ZERO909 hiervan op de hoogte te stellen. De koper kan de verklaring schriftelijk via modelformulier voor herroeping indienen (zie bijgaand herroeping formulier) of een duidelijk geformuleerde verklaring per E-mail insturen (gericht aan: [email protected]). In deze verklaring dient de koper de order te herroepen, alsmede vermelding van naam, adres, woonplaats en ordernummer. 
ZERO909 zal, indien de herroeping aan de voorwaarden voldoet, per E-mail een bevestiging sturen. 
8.3 De koper dient het artikel met retourbon onverwijld, doch niet later dan 14 kalenderdagen na de mededeling van de herroeping, te retourneren aan het op de retourbon vermelde adres. De kosten van retourzending aan ZERO909 zijn voor rekening van de koper. 
8.4 De retourzending moet voldoen aan de in artikel 7.4 gestelde voorwaarden. De koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de artikelen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen. 
8.5 Na retour ontvangst van de gehele bestelling, zal ZERO909 per E-mail een bevestiging sturen van de ontvangst van de bestelling. Hierna zal ZERO909 het volledige orderbedrag binnen 14 dagen na retour ontvangst van de bestelling aan de koper restitueren of zodra de koper heeft aangetoond dat de bestelling is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
8.6 Uitzonderingen op het herroepingsrecht vindt u op de site van WER

9. Klachten 
9.1 ZERO909 doet haar uiterste best een goed product te leveren, doch raadt de koper aan de geleverde artikelen direct na aflevering te inspecteren op gebreken. 
9.2 Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde artikelen kan de koper per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, melden aan ZERO909 per E-mail ([email protected]) of telefoon (+32 (0)473 88 17 86), onder nauwkeurige opgave van de naam van de koper, het ordernummer en de aard van de gebreken. ZERO909 zal haar uiterste best doen de klacht samen met de koper naar tevredenheid op te lossen. 
9.3 De verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn in eerste instantie voor rekening van de koper. Indien de klacht gegrond blijkt, zal ZERO909 deze verzendkosten restitueren. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van verzending dan de reguliere standaardverzending, hoeft ZERO909 de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te betalen.
9.4 ZERO909 biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.


10. Garantie 
10.1 ZERO909 staat er voor in dat de geleverde artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschrif­ten. Indien overeengekomen staat ZERO909 er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
10.2 Een door ZERO909, diens toeleve­rancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wet­telijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover ZERO909 kan doen gelden indien ZERO909 is tekortge­schoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
10.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ZERO909, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de na­koming van zijn deel van de overeenkomst. 
10.4 De verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn in eerste instantie voor rekening van de koper. Indien de klacht gegrond blijkt, zal ZERO909 deze verzendkosten restitueren. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van verzending dan de reguliere standaardverzending, hoeft ZERO909 de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te betalen. 
10.5 Indien het kledingstuk niet volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk is gewassen, men zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing of -instructies niet heeft opgevolgd, vervalt de garantie. 

11. Toepasselijk recht / bevoegde rechter / geschillencommissie
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen ZERO909 en de koper is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Belgie. 
11.3 De consument of de ondernemer kan het geschil ook voorleggen aan de BeCommerce geschillencommissie. Deze procedure is veel goedkoper dan een gang naar de rechter. De BeCommerce Geschillencommissie behandelt: "Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot een verkoop op afstand en met de betrekking de door deze ondernemer te leveren of geleverde goederen en diensten." Als de ondernemer dit doet, moet hij de consument de keuze geven toch te kiezen voor de bevoegde rechter. De consument moet in dit geval binnen vijf weken een keuze maken. Als geen keuze wordt gemaakt binnen deze periode kan de ondernemer het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.
De consument kan BeCommerce bereiken via e-mail [email protected] of via de website www.becommerce.be
11.4 De consument kan het geschil voorleggen aan het Europees platform voor online geschillenbeslechting via volgende link: http://ec.europa.eu/odr.

12. BeCommerce gedragscode.
12.1 ZERO9O9 onderschrijft de BeCommerce gedragscode. Download hier de BeCommerce Gedragscode


Formulier voor herroeping 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan: 
BOUWENS BVBA
Jan Bekenshoek 14 
B-9120 Melsele

Tel. +32 (0)473 88 17 86
Mail: [email protected] 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) 

Besteldatum: ………………. Bestelnummer …………………………….. 

Naam/Namen : ………….…………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

……………………………………….. 

Datum 

………………………………………..